Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

- Фатма Максимова – с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово, ул. „*****“ № *, като собственик на УПИ V206, с. Войводово, общ. Хасково;

- Гюнеш Ангелова Шибилова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № *, като съсобственик на УПИ IX213, с. Войводово, общ. Хасково;

             че със Заповед №349/16.03.2021г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №212, кв. 43а, с. Войводово, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Хасковския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Върни се в началото на страницата