ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2018 г..

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Фотоволтаична електроцентрала в ПИ 11867.252.1, 11867.252.3, и 1186 7.252.4, м. Птицекомбинат, землище с. Войводово, Община Хасково. 

Възложител   "Про Агро 2000" ООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ-Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 14

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, ул. "Михаил Минчев" 0 3

Приложение:

Уведомление по Приложение 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение е налична в отдел Екология, община Хасково, на адрес: гр. Хасково, ул. "Михаив Минчев" № 3, стая № 28 - в работно дреме.

Дата на публикуване на обявата: 13.07.2021 г..

Върни се в началото на страницата