Протокол  за допустимост по документи

за длъжността „Управител“

              в  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол от 12.07.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №1156/07.07.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.

      1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Атанас   Петров

2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Силвия  Семерджиева - Не представя документ ,удостоверяващ професионален опит минимум 1 година в сферата на  социалните услуги.
  2. Яна  Тодорова - Не представя документ, удостоверяващ изискваната  образователно-квалификационна   степен - професионално   направление    „Социални дейности “ и

„ Психология “ и документ ,удостоверяващ професионален опит минимум 1 година в сферата на  социалните услуги.

     Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 14.07.2021 г. от 9:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „ Общински “ 1., зала 315.

 

 

 

Председател: Златка Караджова – Ръководител проект: ...............п..............

 

Върни се в началото на страницата