На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-4957-6/01.06.2021г. е издадена Заповед №1026/15.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ597 в кв.35 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково.

           С изменението на плана за регулация западната и южна регулационни линии да се проектират по съответните имотните граници на имот 597. В резултата на това изменение, се променят границите на съседните УПИ ІІ598  и УПИ ХІІ –„за детска градина и ясла“.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата