На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53М-993-1/26.05.2021г. е издадена Заповед №959/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 37383.9.27,  ПИ 37383.9.12 И ПИ 37383.9.11, бивш стопански двор на ТКЗС по КК на с. Книжовник, общ. Хасково.

             С плана за застрояване да се предвиди свързано ниско застрояване между ПИ 37383.9.27 и ПИ 37383.11 по ККС на з-ще на с. Книжовник с цел запазване на съществуващата в ПИ 37383.9.11 сграда. За ПИ 37383.9.12 по КК на з-ще с. Книжовник да се предвиди свободно ниско застрояване при максимално запазване на съществуващата сграда.

              Предназначението на имотите да се запази, т.е. ПИ 37383.9.12 и ПИ 37383.9.11 по КК на з-ще на с. Книжовник за складови и производствени дейности, а за ПИ 37383.9.27 по КК на з-ще на с. Книжовник – за обществено обслужване и производствени дейности.

              Застрояването и в трите имоти да се предвиди със следните градоустройствени показатели: плътност на застрояване- макс 80%, озеленена площ мин – 20%, Кинт – до 2 и Н корниз до 10 м.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата