На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Х-26-2/11.03.2021г. е издадена Заповед №956/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация между о.т. 35 и о.т. 36 по плана на гр. Хасково и план за регулация на УПИ І „за хлебозавод“, кв.803 по плана на гр. Хасково.

              С проекта за изменение на уличната регулация да се промени регулацията между о.т.35 и о.т. 36 по плана на гр. Хасково, като уличната регулационна граница се постави в съответствие със западната, южната и източната имотна граница на ПИ 77195.729.296 по КК на гр. Хасково. В обхвата на новата улична регулация да се проектират паркоместа и озеленяване. Вследствие изменението на уличната регулация се променя и регулацията на УПИ І „за хлебозавод“, кв.803 по плана на гр. Хасково, като се образува съсобствен урегулиран поземлен имот включващ ПИ 77195.729.282, собственост на хлебозавода и ПИ 77195.729.296 по КК на гр. Хасково – паркинг, собственост на община Хасково.

              Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

              Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата