На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на  заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-5144-1/08.03.2021г. е издадена Заповед №930/03.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.702.389 по КК на гр. Хасково, кв.1034, ж.р. „Кенана“.

            С плана за регулация ПИ №77195.702.389 по КК на гр. Хасково, кв.1034 да се урегулира, като външните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници. Лице към одобрената улична регулация. Конкретното предназначение на имота да е „за жилищни нужди“. Новоурегулирания поземлен имот да е с проектен номер ХХХІV.

            С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата