На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-130-3/02.04.2021г. е издадена Заповед №932/03.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти №77195.701.657 и №77195.701.658 по КК на гр. Хасково.

            С плана за регулация двата имота да се урегулират в общ УПИ „за жилищни нужди“ по външните имотни граници и действащата улична регулация.              

            С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съответстващо на функционалното предназначение на имота.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата