На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-7095-3/11.05.2021г. е издадена Заповед №912/31.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-287, кв.14 по плана на с. Николово и план за застрояване с обхват УПИ V-287, кв.14 по плана на с. Николово, общ. Хасково.

            С изменението на плана за регулация на УПИ V-287, кв.14 по плана на с. Николово се променя предназначението на имота от „за жилищни нужди“ в „за обществено обслужване, производствени и складови дейности“.

            С плана за застрояване за УПИ V-287, кв.14 по плана на с. Николово да се предвиди свободно ниско застрояване.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване в частта за план за застрояване. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за изменение на плана за регулация.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата