На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 А-5709-1/18.08.2020г. е издаденo Решение №350/28.05.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи СЛУЖЕБНО проект за Подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот №39863.61.295, землище на с. Криво поле.

            

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата