На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 С-2690-2/10.03.2021г. е издаденo Решение №353/28.05.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот № 14550.84.627, представляващ част от поземлен имот 14550.84.65 по КККР на землище на с. Граваново, м. „Сатмал дере“, Община Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“.          

            

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата