УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Общинска администрация-Хасково има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане във връзка с изготвения проект на „План за интегрирано развитие на община Хасково 2021- 2027“ на 15 юни 2021г., (вторник) от 17:30 ч. в зала „Хасково“, Община Хасково.

Обсъждането се провежда на основание чл. 20, ал.1 и от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) с цел спазване принципа на прозрачно управление и съгласуване с широк кръг заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на община Хасково и използване максимално съществуващите местни потенциали.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хасково 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Той е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие.  Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на община Хасково.

С  Плана  за интегрирано развитие се идентифицират проблемите в развитието и се определят възможностите за комплексно и устойчиво развитие на основата на разполагаемите ресурси и потенциал.

С този план се прилага стратегическата и законодателна рамка на политиката за регионално развитие, която е насочена към по-доброто отчитане на местните специфики, комплексното и устойчиво развитие на общината. Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен Централен регион и се разработва за седем годишен срок.

 Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Хасково е да се очертаят рамките и възможните интервенции, водещи до устойчивото и интегрирано развитие на комплекса от природни дадености, на  икономическите и социални сектори, на човешкия ресурс и потенциал. Опазването на природната среда и прилагането на екологичните норми и изисквания също е цел и задача на плана.

 С цел запознаване с Проекта на ПИРО на Община Хасково, същият е достъпен на интернет страницата на общината - https://www.haskovo.bg.

 Всички заинтересовани  лица, които не могат да присъстват в зала „Хасково“ могат да представят писмени, предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО на електронен адрес:  projects_hv@haskovo.bg.

За повече информация: Ваня Христова, директор дирекция ЕНППЕ, община Хасково, тел:038/603 447, електронен адрес: v.hristova@haskovo.bg

Върни се в началото на страницата