На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение №357/28.05.2021г. Общински съвет Хасково одобрява проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на Община Хасково“, подобект: „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на гр. Хасково за захранване на поземлен имот с идентификатор 77195.451.46“.

Разположението на проектното трасе и сервитутните ивици са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

Върни се в началото на страницата