На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ю-146-2/26.02.2021г. е издадена Заповед №890/27.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.164, кв.1326, ж.р. „Куба“, гр. Хасково.

             С плана за регулация за поземлен имот №77195.706.164, кв.1326, гр. Хасково да се отреди самостоятелен урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за жилищни нужди“ и проектен номер ІІ, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.         

             С плана за застрояване за поземлен имот №77195.706.164, кв.1326 да се предвиди ниско свободно застрояване със запазване на съществуващата жилищна сграда. Линиите на застрояване да съответстват на нормативното определение с чл.31, ал.1 от ЗУТ.  

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата