На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на  заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-6628-4/29.04.2021г. е издадена Заповед №882/27.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.705.169 по КК на гр. Хасково.

            С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ VІІІ „за жилищни нужди“ по вътрешните имотни граници и действащата улична регулация.              

            С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съответстващо на функционалното предназначение на имота. Външната линия на застрояване да се съобрази със сервитутната зона на ВНН. Подробният устройствен план да се съобрази с одобреното задание.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата