На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ю-822-1/10.05.2021г. е издадена Заповед №881/27.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IХ, кв.40 по плана на гр. Хасково, кв. Болярово.

              С изменението на плана за регулация дворищно регулационнта граница от югозапад на УПИ ІХ, кв.40 по плана на гр. Хасково, кв. Болярово да се постави в съответствие с имотната граница между имоти 77195.518.172 и 77195.518.126 по КК на гр. Хасково. Вследствие изменение на регулационния план на УПИ ІХ, кв.40 по плана на гр. Хасково, кв. Болярово се променят площа и лицето на УПИ Х, кв.40 по плана на гр. Хасково, кв. Болярово.

              Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

              Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата