ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

 

Община Хасково спечели финансиране по процедура BGENERGY-2.001 – Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г.

Обща стойност на проектното предложение е в размер на 809 283, 44 лева.
Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години.

С оглед намаляване на консумацията на електроенергия за улично осветление и подобряване на неговото качество, се предвижда изпълнението на мерки за модернизация на системите за външно осветление в четири населени места на територията на Община Хасково – с. Гарваново, с. Въгларово, с. Клокотница и кв. Болярово /Хасково/.

Преки потребители на този проект ще бъдат близо 3 000 жители в Община Хасково.
С реализацията на проекта ще се намали разходът на енергия с 81.7 %, или 533.30 MWh/година, с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии СО2/ годишно.

На база разработен и одобрен работен проект, ще се извършат следните основни дейности:
– Техническо решение за подмяна на старите осветителни тела с нови високоефективни LED осветителни тела.

– Въвеждане на системи за дистанционно групово управление и контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия на улично осветление.

– Изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници.

Предстои да бъде обявена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Предмет на обществената поръчка е извършването на строително- монтажни работи за обновяване и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в населени места на територията на Община Хасково.

Върни се в началото на страницата