Започва реконструкцията на подхода към Монумента „Света Богородица“ в Хасково

                                                                                                                                     

Днес бе даден ефективният старт на проект „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“. Първата копка направиха заместник-кметът на община Хасково Динко Тенев и представителят на фирмата-изпълнител Калин Манолов. На церемонията присъстваха ръководителят на проекта инж. Тоня Маркова, авторите - фирма „Витраж“, представители на #община #Хасково, граждани.

Общата стойност на проекта е 1 328 477, 55 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца от датата на подписване на договора.

Акцент в този проект е поставен върху #подхода към #Монумента и неговото облагородяване. В зоната между улиците „Родопи” и „Добруджа” ще бъде изградено ново централно стълбище от гранитни стъпала, около което ще се оформят кътове за почивка с перголи. Ще се оформят зелени пространства с цветя, декоративни храстиq широколистни и иглолистни дървесни видове. Ще се изгради парково #осветление около кътовете за почивка и осветление в настилката в оста на стълбището. Ще бъдат изградени помпена шахта и резервоар за поливната система.

В #подножието на Монумента, върху естествената зелена стена, с декоративна растителност ще бъде направен надпис ХАСКОВО.

Под надписа ще бъде оформена декоративна зелена стена с пълзящи растения. Предвижда се парково осветление и прожектори за художествено осветление на надписа ХАСКОВО.

Подпорните стени и стъпалата се запазват. Ще се положи нова настилка от гнайс. За безопасност на гражданите се предвижда обезопасяване на подхода със стоманени парапети.

От междинна площадка в западната част започва велоалея. Тя е с дължина 457м. По скатовете се предвижда засаждане на „падащи” растения, както и широколистни и иглолистни видове. По продължение на алеята се оформят места за почивка с пейки и настилка от гранитни павета. Освен парково осветление, са предвидени стойки за велосипеди.

На две места ще се изградят нови стълбища по трасетата, естествено оформени от преминаващи хора. В средата на #велоалеята ще има площадка за #фитнес на открито.

„Цялата площ, която ще се преобрази и облагороди в рамките на този проект е над 23 хиляди квадратни метра. Новата зелена зона ще свързва центъра на града и парк Ямача, чрез места за отдих и туризъм в сърцето на Хасково“, подчерта зам.-кметът на Хасково Динко Тенев и пожела качествено и в срок изпълнение на проекта.

Днешното събитие е част от проект:“Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“, АДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.012-0007-C01, по процедура за директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Върни се в началото на страницата