На 17 май 2021г. (понеделник), от 11:00 ч. в Заседателната зала на община Хасково на 2 етаж, ще се състои встъпителна пресконференция за представяне на проект „Ремонт и реконструкция на подход към Монумент „Св. Богородица“ в Хасково. Ще бъдат представени основните цели, планирани дейности и резултати от изпълнението на проект: “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“,  АДБФП  № от ИСУН BG16RFOP001-1.012-0007-C01, по процедура за директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Строително - монтажните дейности по проекта са разделени в два подобекта:

- Подобект 1: Начален подход към Монумент "Св. Богородица", велоалея и зона "Спорт"

- Подобект 2: Изграждане на пешеходна алея и велоалея.

Общата стойност на проекта е 1 328 477.55 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие е 864 829.72 лв., а съфинансирането от националния бюджет е  152 617.00 лв. Собственият принос на община Хасково е 311 030.83 лв.

Начало на проекта: 13.10.2020г.

Край на проекта: 13.02.2023г.

Общата цел на проекта е постигане на устойчиво интегрирано развитие чрез повишаване качеството на жизнената среда, доизграждане на конкурентноспособна икономика и информационното общество, стимулиране на социалната интеграция и повишаване на жизнения стандарт на населението в община Хасково.

Специфичните цели на проекта са:

-Създаване на по-привлекателна градска среда в района на Монумент "Св. Богородица";
-Създаване на достъпна архитектурна среда и интегриране на групите в неравностойно положение в зони с публични функции и обществена значимост;
- Създаването на естетически издържана зона за почивка, развлечения и спорт;

Качествена промяна на цялостния облик на Хасково и повишаване на привлекателността му за жителите, инвеститорите, гостите и туристите;

Върни се в началото на страницата