На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-3601-1/24.02.2021г. е издадена Заповед №710/10.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ V в кв.488, гр. Хасково.

            С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съответстващо на функционалното предназначение на имота - за жилищни нужди. За запазване на съществуващата жилищна сграда и нейното пристрояване в условията на чл.36, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, с ПУП да се представи и РУП.

             Застрояването да се предвиди свободно ниско застрояване.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата