На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-5123-1/22.04.2021г. е издадена Заповед №709/10.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.113.76 по КК на гр. Хасково, кв.1002, ж.р. „Кенана“.

            С плана за регулация ПИ №77195.113.76 по КК на гр. Хасково, кв.1002 да се урегулира, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници. Лице към одобрената улична регулация. Конкретно предназначение на имота да е „за жилищни нужди“. Новоурегулирания поземлен имот да е с проектен номер ІV.

             Застрояването да се предвиди свободно ниско застрояване.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата