На основание чл. 129, ал. 1 във връзка чл. 150, ал. 1, ал. 6 и ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение №319/23.04.2021г. Общински съвет Хасково одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план – допълнение с план-схема и парцеларен план за канализационна мрежа като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Улична канализация – три клона м. „Казан топра“ и ж.р. „Каменец“, гр. Хасково“, за който е издадено Разрешение за строеж №107/16.03.2021г.

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

Върни се в началото на страницата