Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Мариета Николова Колева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***********“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.711.16;

- Светозар Атанасов Атанасов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** ***“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.711.16, собственик на сграда с идентификатор 77195.711.16.2 и самостоятелни обекти с идентификатори 77195.711.16.1.2 и 77195.711.16.1.6;

- Никола Тодоров Колев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***********“ № *, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.711.16.1.4 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.16;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.711.17, кв. 344а,  по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата