На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Л-170-6/26.04.2021г. е издадена Заповед №700/28.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и план за застрояване с обхват УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково.             С изменението на плана за регулация се урегулира ПИ 77195.710.220 се урегулира в УПИ с предназначение за обществено обслужване, вътрешните регулационни линни се поставят в съотвествие с вътрешните имотни граници.

              С изменението на плана за регулация ПИ 77195.710.221 се урегулира в УПИ с предназначение за обществено обслужване, вътрешните регулационни линни се поставят в съотвествие с вътрешните имотни граници.

             С изменението на плана за регулация ПИ 77195.710.222 се урегулира в УПИ с предназначение за обществено обслужване, вътрешните регулационни линни се поставят в съотвествие с вътрешните имотни граници.

             С изменението на плана за регулация ПИ 77195.710.223 се урегулира в УПИ с предназначение за обществено обслужване, вътрешните регулационни линни се поставят в съотвествие с вътрешните имотни граници.

             С изменението на плана за регулация ПИ 77195.710.224  по КК на гр. Хасково се урегулира в задънена улица за осигуряване на достъп до ПИ 77195.710.221по КК на гр. Хасково

             С плана за застрояване за новообразуваните УПИ-та да се предвиди свободно ниско застрояване съобразено със сервитута на преминаващите през имотите електропроводи.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал 2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване в частта за план за застрояване. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за изменение на плана за регулация.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата