Р Е Ш Е Н И Е

на

Кмета на Община Хасково

На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение с Решение № 313, Протокол № 16 / 23.04.2021г. на Общински съвет – Хасково,

 

            В качеството си на концедент:

            І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на язовир, разположен в поземлен имот с идентификатор 44553.29.35 в землището на село Любеново, община Хасково.

            ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.

            ІІІ. Срок на концесията – 35 години.

            IV. Предмет на концесията - Kонцесия за строителство, експлоатация и поддържане на язовир, разположен в поземлен имот с идентификатор 44553.29.35 в землището на село Любеново, община Хасково.

            V. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита процедура по реда на гл. ІІІ от Закона за концесиите (ЗК).

            VII. Срокът за получаване на заявление и оферти за участие в откритата процедура е до 17:00 часа на 35-я ден включително от обявяване на настоящото съобщение - 02.06.2021г., вкл. Документацията се получава от ст. 417, ет. 4, Община Хасково и се подава в Централно деловодство на Община Хасково.

Върни се в началото на страницата