Обява за обществено обсъждане

 

Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на  Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-3 и ТК-3А, разположени в поземлен имот с идентификатор 77195.732.86 по КК на гр. Хасково”  с възложител „САПРО ЮРАП“ ООД,

            Срещата ще се проведе на 28.05.2021 г., от 14.00 часа в стая № 28 – отдел „Екология“, административна сграда на Община Хасково, на адрес: град Хасково 6300, ул.”Михаил Минчев” №3.

            Докладът за ОВОС и приложенията към него, ще са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Хасково - административна сграда на община Хасково на ул. „Михаил Минчев“ №3, стая № 28 – отдел „Екология“.Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Хасково или на срещата за обществено обсъждане.

 

Обява за обществено обсъждане

 

Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на  Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-3 и ТК-3А, разположени в поземлен имот с идентификатор 77195.732.86 по КК на гр. Хасково”  с възложител „МАНУЕЛА“ АД,

            Срещата ще се проведе на 28.05.2021 г., от 11.00 часа в стая № 28 – отдел „Екология“, административна сграда на Община Хасково, на адрес: град Хасково 6300, ул.”Михаил Минчев” №3.

            Докладът за ОВОС и приложенията към него, ще са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Хасково - административна сграда на община Хасково на ул. „Михаил Минчев“ №3, стая № 28 – отдел „Екология“. Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Хасково или на срещата за обществено обсъждане.

Върни се в началото на страницата