Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Славея Миткова Карагьозова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“№ **, ет. *, ап. *, като собственик на сгради с идентификатори №77195.729.525.1 и №77195.729.525.2 намиращи се в поземлен имот с идентификатор №77195.729.525;

- Благовест Розев Ангелов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**********“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.729.525, кв. 858, гр. Хасково;

че със Заповед №452/22.03.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.729.526, кв. 858, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата