Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Марина Христозова Йорданова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“***** ******“№ **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ VII231, кв. 30, с. Орлово, общ. Хасково;

- Мария Христозова Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*** **** ******“№ **, ет. *, като съсобственик на УПИ VII231, кв. 30, с. Орлово, общ. Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 30 по плана на с. Орлово, Община Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

Върни се в началото на страницата