Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Атанас Тодоров Пашов – с последен известен административен адрес: гр. София, ул. „******* *****“№ *, вх. *, ет. *, ап. *,  като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.11, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково;

- Юсеин Мюмюн Апти – с последен известен административен адрес: с. Брястово, общ. Минерални бани, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.472, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.10, кв. 1209,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата