На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2381-2/25.02.2021г. е издадена Заповед №609/13.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. „Кенана“.

            С плана за регулация ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково да се урегулират в едно УПИ, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници. Лице към одобрената улична регулация. Конкретно предназначение на новота УПИ да е „за жилищни нужди“.

             Застрояването да се предвиди основно застрояване: свободно ниско жилищно застрояване и допълващо свободно застрояване – басейн и ФВЦ.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата