На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-743-2/05.04.2021г. е издадена Заповед №631/16.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.716.604 по КК на гр. Хасково.

            С изменение на плана за регулация да се промени предназначението на имота от „за обществено обслужване и складови дейности“ в „за жилищни нужди“.

            С изменение на плана за застрояване на УПИ XXVII, кв.732 да се промени характера на застрояване от „ниско“ на „средно“ застрояване.

            Предвид, че за УПИ ІІ и УПИ ХХVІІ, кв.732 по плана на гр. Хасковое установено свързано застрояване, а за УПИ ІІ – ниско застрояване, прехода в етажността между двата имота да стане при спазване изискванията на чл.82, ал.10 от Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата