ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.28 от Закона за обществените библиотеки и чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата

 

ОБЯВЯВА:

Конкурс за длъжността Директор на Регионална библиотека

 „Христо Смирненски“ – Хасково

 

I. Място на работа: гр. Хасково, Регионална библиотека „Христо Смирненски “– Хасково, пл. Свобода №19.

 

II. Характер на работата: Ръководи, планира, организира и координира цялостната дейност на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково.

 

III. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл.28, ал.2 от Закона за обществените библиотеки:

- Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“;

- Професионално направление – „Обществени комуникации и информационни науки“;

- Професионален опит -5 години в библиотека;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:

- Компютърна подготовка.

- Чуждоезикова подготовка;

- Участие в разработването и реализацията на проекти;

- Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

- Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, начин за тяхното постигане и очаквани резултати;

- Организационна компетентност, а именно способност за планиране, организиране и контролиране на дейностите, свързани с изпълнение на преките задължения.

- Познаване на нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката. 

- Способност да предлага иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

- комуникативни способности и умения за ефективен обмен на информация.

- умения за работа в екип.

 

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

1. Допускане до конкурс.

2. Защита на концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ - Хасково за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях.

3. Събеседване.

 

V. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие.

2. Документ за самоличност (за справка).

3. Документи удостоверяващи трудовия стаж – трудова или служебна книжка, осигурителна книжка /копие/;

4. Професионална автобиография;

5. Документ за завършено висше образование – копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата/;

6. Копия на документи удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличието на такива;

7. Концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ - Хасково за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях в 5 /пет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

 

Концепцията съдържа:

- Анализ и оценка на състоянието на Регионална библиотека „Христо Смирненски“-  Хасково и основни проблеми на функционирането й;

- Тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културен институт; представяне на мерки, гарантиращи непрестанното повишаване на качеството на изпълняваните задачи  като регионален културен институт;

- Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, начин за постигането им;

- Планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване  на обслужването; ниво на автоматизация; изработване на библиографски, краеведски, информационни и други материали; издателска дейност;

- Финансово - икономически показатели за развитие на библиотеката; възможности за осигуряване на допълнително финансиране; работа по национални и международни програми и проекти;

- Структура, виждане за кадровото осигуряване и обезпечаване на дейностите в библиотеката, квалификационно  развитие на библиотечните специалисти;

- Разширяване на междубиблиотечното и международно сътрудничество, обмен на добри практики и политики, популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на  града и региона.

- Етапи на реализация на концепцията.

 

VI. Длъжността се заема за срок от 4 четири години.

 

VII. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Заявлението за участие в конкурса и приложените документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Хасково, пл. Общински №1, ет. 3 , стая №309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , в срок 1 месец от публикуване на обявата. 

При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. 

Списъците с кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното таблото в сградата на Община Хасково и на официалния сайт на Община Хасково- www.haskovo.bg . 

Върни се в началото на страницата