Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Севда Ивова Илиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********** ****“ № **, ет. *, като собственик на сграда с идентификатор 68692.37.576.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 68692.37.576;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 68692.258.3, землище на с. Стамболийски, общ. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата