На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-6/19.03.2021г. е издадена Заповед №617/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6185 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний“ №16

 

 Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за електросъобщителна мрежа на територията на гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний“ №16

 2. Инвестиционен проект за строеж: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6185 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, , ул. „Епископ Софроний“ №16

               Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

              Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата