На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на  заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-2833-3/29.03.2021г. е издадена Заповед №610/14.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация, в участъка й засягащ УПИ ХV246, в кв.14 по плана на с. Малево, общ. Хасково.

            С изменението на плана за улична регулация да се проектира по продължение на действащите линии, като в зоната на кръстовището отстъпи от пресечната точка на уличните регулационни линии на най-малко 2 м.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата