На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №583/087.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.31.53 по КК на гр. Хасково.

           С проекта за регулация имот №77195.31.53 да се урегулира като самостоятелен УПИ І в кв. 901 и функционално предназначение „за спортен комплекс“. Вътрешните регулационни линии да се проектират по имотните граници по правилата на чл.17 от ЗУТ, а външната регулация да съответства на действащата улична регулация по ул. “Панорама“.

           С плана за застрояване да се определи свободно застрояване, а линиите на застрояване да съответстват на изискванията на чл.35, ал.2 от ЗУТ.

           С проекта за ПУП на поземлен имот №77195.31.53 се променя строителната граница на гр. Хасково, като новата строителна граница се проектира по външните регулационни линии на УПИ І. Създава се нов регулационен квартал №901, ограничен от улица „Панорама“ и новата строителна граници, който съдържа единствен УПИ І.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата