ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и   ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Заповед № 578/08.04.2021г. на кмета на Община Хасково

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността „директор на детска градина“  на:

 1. Детска градина №16„Славейче“, гр. Хасково, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 92-94,
 2. Детска градина по изкуствата, гр. Хасково,  ул. Петър Берковски“ №7

Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинска детска градина, ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в институцията.

 

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната чужди граждани - при получено съгласие на началника на РУО, или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да са завършили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", област на завършено образование  – „Педагогически науки“, със  специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена  професионална квалификация „педагог“и/или „детски учител“, „детски и начален учител“  или специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“;

3. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО  и чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват професията си.

6. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;

7. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

8. Да притежават добра компютърна грамотност.

 

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс до кмета на община Хасково (свободен текст).
 2. Документ за самоличност (за справка).
 3. Професионална автобиография.
 4. Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (копия и оригинали за сверка).
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж - трудова  и/или служебна книжка, осигурителна книжка или др.документ (копие).
 6. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността директор на детска градина, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал).
 7. Удостоверение, че лицето не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене. (оригинал).
 8. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО.(по образец)
 9. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Свидетелство за съдимост за кандидатите се издава по електронен път служебно.

Копията на представените документи трябва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала“ лично от кандидата.

 

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „директор на детска градина“  за повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление със съответните документи, в което изрично да е посочено наименованието на всяка детска градина, за която кандидатстват.

 

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
 2. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи, видно от които кандидата отговаря за заемане на длъжността.
 3. Конкурсът за заемане на длъжността директор на детска градина се провежда в три етапа:
 • Допускане по документи.
 • Писмен изпит – тест.
 • Интервю.
 • Допуснатите до следващ етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане.

Място и срок за подаване на документи:

 1. Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на Община Хасково, пл. Общински №1, стая №309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок 1 месец от публикуване на обявата. При подаване на документите да се представят оригиналите за сведение.
 2. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници и оформени до датата на подаване на документите.
 3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя при подаване на документите.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения, свързани с конкурса, ще се обявяват в сградата на Община Хасково, на информационното табло, както и на електронната страница на Община Хасково с адрес: www.haskovo.bg.

Върни се в началото на страницата