На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №553/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация, т.е. план за улична регулация между кв.786 и кв.231, от о.т. 3244 до о.т. 3243 по плана на гр. Хасково и план за регулация на УПИ І, кв.786 по плана на гр. Хасково.   

           С проекта за ПУП се променя уличната регулационна граница на кв.786, улица с о.т. 3244 – о.т. 3243 се проектира с ширина 10м.

           Вследствие изменение на уличната регулация, се променят границите и площа на УПИ І, кв.786 по плана на гр. Хасково.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата