На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53С-242-5/15.03.2021г. е издадена Заповед №536/01.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план – схема за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково в участъка между ул. „Родопи“ и ул. „Добруджа“.

            План – схема по чл.108 от ЗУТ да е с обхват ул. „Родопи“, пи №77195.722.134 и ул. „Добруджа“.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата