На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-4457-2/22.03.2021г. е издадена Заповед №554/06.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Изместване на 4 бр. електрически табла към ВЛ КЛ 1 на ул. „Македония“ 117, гр. Хасково“.

 Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – план-схема за електрозахранване.

 2. Инвестиционен проект в посочения по горе обхват.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата