На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-4458-2/23.03.2021г. е издадена Заповед №547/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ V360, кв.41 по плана на с. Малево,  общ. Хасково.

           С изменението на плана за регулация за УПИ V360, кв.41 по плана на с. Малево, общ. Хасково, да се предвиди преместване на източната регулационна линия на УПИ V в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлен имот с пл. №360 и запазване на досегашното отреждане на имота „за жилищни нужди“. Имота да се проектира с площ и лице отговарящи на изискванията на чл.19 от ЗУТ.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата