На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-216-1/25.02.2021г. е издадена Заповед №526/30.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №77195.112.192, м. „Кекличево стопанство“ по КК на гр. Хасково.

            С плана за застрояване за ПИ №77195.112.192, м. „Кекличево стопанство“  по КК на гр. Хасково се предвиди свободно ниско жилищно застрояване, като линиите на застрояване да се съобразят със сервитута на преминаващия през имота въздушен електропровод средно напрежение 20 Kw.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата