На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-7289-2/30.09.2020г. е издадена Заповед №472/24.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №77195.112.207 и №77195.112.208 по КК на гр. Хасково.

             С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване за жилищни нужди във всеки от двата имоти и свързано допълващо застрояване по общата им граница.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата