На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ф-542-1/21.01.2021г. е издадена Заповед №471/24.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №68692.11.26, м. „Къра“, бивш стопански двор на ТКЗС, с. Стамболийски, общ.  Хасково.

             С плана за застрояване за имот №68692.11.26, м. „Къра“, бивш стопански двор на ТКЗС, с. Стамболийски да се предвиди свободно ниско застрояване и допустими дейности „за производствени и складови дейности“. Линии на застрояване на 3м. от вътрешните имотни граници и външна линия на застрояване на 3м. от прилежащия път. Застрояването да се съобрази със сервитута на преминаващия през имота водопровод.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата