На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-3675-1/09.03.2021г. е издадена Заповед №473/24.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.705.58 по КК на гр. Хасково.

            С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ „за жилищни нужди“ по имотни граници и действащата улична регулация.              

            С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съответстващо на функционалното предназначение на имота. Предвид малкия габарит на проектираната улица – 6м, външната линия на застрояване да се проектира минимум на 2м от уличната регулация.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

            

Върни се в началото на страницата