На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-946-1/05.02.2021г. е издадена Заповед №456/22.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация на ПИ №77195.703.137 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. „Кенана“.

           С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ.

           С плана за регулация при урегулиране на имот 77195.703.137, ж.р. „Кенана“ към уличната регулация ще се включи част от ПИ №77195.703.321 собственост на община Хасково, т.е. ще се образува съсобствен урегулиран поземлен имот.

           Новоурегулирания поземлен имот да е с проектен номер LI и предназначение „за жилищни нужди“.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

           Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване в частта за план за регулация. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за изменение на плана за улична регулация.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата