На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3798-3/23.02.2021г. е издадена Заповед №456/22.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.73 по КК на гр. Хасково, кв.1039, ж.р. „Кенана“.

           С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ.

           С плана за регулация ПИ №77195.703.73, ж.р. „Кенана“ по КК на гр. Хасково  да се урегулира, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници. Лице към одобрената улична регулация. Конкретното предназначение на имота да е „за жилищни нужди“. Новоурегулирания поземлен имот да е с проектен номер ХХХIV.

           Застрояването да се предвиди свободно ниско застрояване.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

           Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване в частта за план за регулация. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за изменение на плана за улична регулация.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата