На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-214-1/26.02.2021г. е издадена Заповед №458/22.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХIII и УПИ ХIV в кв. 797 по плана на гр. Хасково.

           С изменението на плана за регулация УПИ ХIII и УПИ ХIV да се обединят в общ УПИ с ново функционално предназначение „За обществено обслужване“.

           С изменението на плана за застрояване в новообразувания УПИ да се предвиди свободно ниско застрояване „за сватбен салон“.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата