Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Стефка Добрева Колева – с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „*******“ № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1.2 и 77195.721.338.1.4;

-  Господинка Андреева Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. София, кв. „*******“, ул. „***********“ № **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.333 и на сграда с идентификатор 77195.721.333.1;

- Станка Станчева Иванова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** *********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.333 и на сграда с идентификатор 77195.721.333.1;

- Славея Андреева Иванова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** *********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.333 и на сграда с идентификатор 77195.721.333.1;

- Иван Андреев Иванов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** *********“  № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.333 и на сграда с идентификатор 77195.721.333.1;

- Христо Иванов Пачулов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** *********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.333 и на сграда с идентификатор 77195.721.333.1;

- Радка Тенева Атанасова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****“ № *, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.336.1.5, 77195.721.336.1.6, 77195.721.336.1.15 и 77195.721.336.1.16;

- Ирена Григорова Велева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*** ********“ № *, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.336.1.7;

- Назиле Халим Галиб  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****“ № *, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.336.1.8 и 77195.721.336.1.23;

- Али Али Галиб  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****“ № *, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.336.1.8 и 77195.721.336.1.23 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.336.1.20;

- Антонина Добрева Петрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „***** **** *******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.336.1.12 и 77195.721.336.1.24;

- Стефан Николаев Стефанов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „***** **** *******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.336.1.12 и 77195.721.336.1.24;

- Гергана Радкова Хаджиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.5;

- Румяна Цветанова Камова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ № **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.337.4 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.8;

- Тодор Цветанов Камов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.337.4 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.8;

- Николай Димитров Кузев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*****“ № **, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.10;

- Спас Красимиров Узунов – с последен известен административен адрес: гр. София, ул. „**** **** *****“ № **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.11;

- Василка Вълчева Спасова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.13;

- Кирил Бойчев Бахчеджиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.14;

- Талю Стайков Талев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, вх.*, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.337.1.15;

- Иван Димитров Маразов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*****“ №**, като собственик на сграда с идентификатор 77195.721.337.2;

- Василка Христова Александрова – с последен известен административен адрес: гр. София, ул. „*****“ № **, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.1.1;

- Лозко Димчев Делчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****** ********“ № **, вх.*, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.1.4;

- Мария Кръстева Иванова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, вх.*, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.1.5;

- Малвина Хайрабед Биримерска – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „***** ********“ № **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.1.6;

- Митко Емилов Узунов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, вх.*, ет.*, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.1.7;

- Андрей Хубенов Михайлов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****** *******“№ **, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.1.8;

- Борислав Стефанов Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, вх.*, ет.**, ап.*, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.2.5;

- Цветанка Троянова Дишева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, вх.*, ет.*, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.2.8;

- Мария Савова Дишева – с последен известен административен адрес :гр. Хасково, ул. „******“ № *, вх.*, ет.*, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.2.8;

- Владимир Славов Дишев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, вх.*, ет.*, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.339.2.8;

че със Заповед №2171/15.12.2020г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIII (77195.721.338), кв. 494 по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата