Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Златко Делчев Латев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**********“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.182.6, гр. Хасково;

-  Иван Георгиев Иванов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „*******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.182.12, гр. Хасково;

че със Заповед №200/11.02.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план и план-схема за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.182.11, м. „Къс чешма“, землище на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата